Tänkvärt:

En dag utan problem är en dag utan lärande.

Okänd
Varberg/Svenljunga

I Mircea Nitescus personalmapp finns betyg från universitetsstudier tillhörande Corneliu C. Nitescu. Betygen finns också med i hans ansökan till tjänsten som kultur- och fritidschef i Varberg. Hans fullständiga namn var 1984 Corneliu Mircea Nitescu.

7-härad.nu har tidigare redogjort för svårigheterna med att få ta del av Mircea Nitescus merithandlingar. Vid besök på kommunkontoret i Svenljunga i augusti 2002 lyckades artikelförfattaren efter stora besvär erhålla kopior av vissa handlingar som fanns i Mircea Nitescus personalmapp. Det fanns inte några meritförteckning bland handlingarna. Däremot fanns intyg tillhörande Mircea Nitescu om genomgången utbildning inom restaurang och storhushåll vid AMU. De enda merithandlingar som fanns före Mircea Nitescus utbildning vid AMU var betygskopior tillhörande Corneliu C. Nitescu från två musikutbildningar i Rumänien.

I Mircea Nitescus ansökan till tjänsten som kultur- och fritidschef i Varberg återkommer betygskopiorna tillhörande Corneliu C. Nitescu från de båda musikutbildningarna i Rumänien (Läs!). 

Ansökningshandlingarna innehåller även kopior av ett Rumänskt pass från 1984. Det fullständiga namnet i passet är Corneliu Mircea Nitescu (Läs!). 

Varför överensstämmer inte namnet i det rumänska passet med namnet i de åberopade betygshandlingarna från Rumänien?

Mircea Nitescu har tidigare vid samtal med artikelförfattaren uppgivit att C:et i Corneliu C. Nitescu är en förkortning av Corneliu och att han hette Corneliu Corneliu Nitescu i Rumänien. Han valde dock att inte att heta Corneliu Corneliu Nitescu när han kom till Sverige eftersom han var fri att välja namn i Sverige (Lyssna!).

Det är personalchef Birgitta Widåker och kommundirektör Anders Ottensten som har ombesörjt rekryteringen av Mircea Nitescu till ny chef för kultur- och fritidsförvaltningen i Varberg. Personalchef Birgitta Widåker har uppgivit att anledningen till att det finns kopior av ett 18 år gamalt rumänskt pass bland Mircea Nitescus ansökningshandlingar är att han är flykting och att det är olika namn i handlingarna (Lyssna!).

Birgitta Widåker uppgav att det rumänska passet fanns med bland ansökningshandlingarna för att styrka förnamnet Mircea eftersom detta namn inte finns med på merithandlingarna från Rumänien. Passet skulle enligt Birgitta Widåker styrka att Mircea Nitescu heter Mircea, eftersom det inte står Mircea på de rumänska merithandlingarna. Artikelförfattaren påpekade att passet knappast kan styrka att de rumänska betygen, tillhörande Corneliu C. Nitescu, verkligen tillhör Mircea Nitescu. Birgitta Widåker svarade att de rumänska betygen styrker att han har ett annat namn i Sverige än vad han hade i Rumänien. Artikelförfattaren uppmärksammade personalchefen på att namnet i de rumänska betygen är Corneliu C. Nitescu och att namnet i det rumänska passet är Corneliu Mircea Nitescu och att passet därmed knappast kan styrka att de rumänska betygen verkligen tillhör Mircea Nitescu. Birgitta Widåker åberopade då att födelsedatan stämmer. Hon upplystes dock om att det förmodligen har fötts många personer i Rumänien under samma dag. Personalchefen uppgav att de har ställt sig frågande till varför det inte står Mircea på de rumänska betygshandlingarna (Lyssna!).

Kommundirektör Anders Ottensten har bekräftat att det rumänska passet från 1984 bland annat fanns med i ansökningshandlingarna för att styrka identiteten i de betyg och examensbevis från Rumänien som Mircea Nitescu har åberopat i sin ansökan. Kommundirektören uppgav att han har vetskap om att namnen i passet inte överensstämmer med namnen i de rumänska betygshandlingarna. På fråga hur passet då kan styrka identiteten i betygen, svarade Anders Ottensten att identiteten är styrkt så långt som det går. Han ville dock inte på något vis berätta hur detta har skett (Lyssna!).

Mircea Nitescus beteende vid utlämnande av handlingar ur hans personalmapp

7-härad.nu har tidigare redogjort för Mircea Nitescus beteende när artikelförfattaren försökte ta del av Mircea Nitescus personalmapp vid Svenljunga kommun. Mircea Nitescus beteende upplevdes som besynnerligt och opassande för en tjänsteman.

Vid besöket på kommunkontoret den 19 augusti 2002 fick artikelförfattaren enbart ta del av fyra personalakter under en styv timma innan lunchstängningen. Däribland Mircea Nitescus personalakt. Kanslichef, Mircea Nitescu, uppgav vid besöket att det inte gick att få fortsätta att ta del av handlingarna efter lunchstängningen. Samma handlingar som hade lämnats ut innan lunch (Lyssna!).

Mircea Nitescu uppgav att artikelförfattaren var tvungen att boka tid för att få fortsätta att ta del av de utlämnade handlingarna. När vi önskade boka tid under eftermiddagen uppgav Mircea Nitescu att detta inte gick för sig eftersom arkivarien var tvungen att övervaka när man tar del av handlingar vid kommunen (Lyssna!).

Tiden för att ta del av handlingarna i de fyra personalmappar var således begränsad. I kanslichef Mircea Nitescus personalmapp gick det inte att finna några meritförteckningar. I hans ansökan till kommunsekreterartjänsten uppgavs det dock att hans meritförteckningar fanns vid kommunens personalavdelning. I Mircea Nitescus personalmapp fanns intyg från AMU för en introduktionskurs, samt från genomgången utbildning inom restaurang och storhushåll vid AMU. De enda merithandlingar som fanns från tiden dessförinnan var betygskopior tillhörande Corneliu C. Nitescu från två olika musikutbildningar i Rumänien.

Artikelförfattaren fann det angeläget att få med kopior av vissa utvalda handlingar i personalmapparna. De utvalda handlingarna markerades med gem (Lyssna!).

Kanslichef Mircea Nitescu accepterade att ha kopiorna klara för avhämtning klockan 13.15 samma dag (Lyssna!).

När artikelförfattaren återkom på avtalad tid var kopieringen inte helt slutförd. När kopieringen var klar överlämnades inte kopiorna, utan Mircea Nitescu hämtade istället en person som senare visade sig var Risto Kokko. I Risto Kokkos närvaro krävde Mircea Nitescu att erhålla löfte om att det kopierade materialet inte skulle komma att användas på ett "otillbörligt eller kriminellt sätt" (Lyssna!).

Han uppgav även att han var införstådd med att han inte hade något lagligt stöd för att efterforska varför man vill ta del av allmänna handlingar (Lyssna!).

Artikelförfattaren accepterade inte kanslichef Mircea Nitescus påfund. Detta fick till följd att Mircea Nitescu vägrade att överlämna kopiorna av de handlingar som artikelförfattaren i all hast hade tagit del av för lunchen och som enligt ingången överenskommelse skulle vara klara för avhämtning klockan 13.15 (Lyssna!).

Risto Kokko inflikade att kanslichefens beslut om att inte lämna ut kopiorna kunde prövas genom överklagande (Lyssna!).

Tryckfrihetsförordningen och sekretesslagen reglerar utlämnande av offentliga handlingar. Tjänstemän har inte rätt att efterforska varför man önskar ta del av vissa handlingar. De handlingar som man har rätt att ta del av kan man kostnadsfritt ta del av på plats där handlingarna förvaras. Man har även rätt att mot fastställd avgift erhålla kopior av de handlingar som man har rätt att ta del av.

Kanslichef, Mircea Nitescu, anklagade även artikelförfattaren för att trakassera personalen vid kommunen. Eftersom detta är en grov anklagelse ombads han att förklara på vilket sätt artikelförfattaren trakasserar personalen och vilka det är som upplever sig vara trakasserade. Kanslichefen uppgav att trakasserianklagelsen härrör sig till det sätt som artikelförfattaren använder sig av för att få ut offentliga handlingar. Som exempel uppgav han att artikelförfattaren hade en bandspelare i handen och att artikelförfattaren enbart hade begärt att få ta del av handlingar rörande den personal som, enligt kanslichefen, har gått artikelförfattaren emot (Lyssna!).

Svenljunga kommun ingav i mars 2002 en stämningsansökan till Borås tingsrätt i vilken kommunen försöker göra gällande att artikelförfattaren har beställt kopior av handlingar som kommunen översände i oktober 2001 och som kommunen kräver betalning för. Mot denna bakgrund är det märkligt att Svenljunga kommun inte försökte hålla ingången överenskommelse om avhämtning av de kopior som artikelförfattaren och kanslichef, Mircea Nitescu, hade avtalat om.

Kanslichef, Mircea Nitescu, släppte inte ifrån sig kopiorna. Först tog han med sig dem in till kommunstyrelsens ordförande, Thomas Mellqvist (C). Sedan tog han med sig kopiorna till kommunchef, Göran Nilsson. Eftersom det förelåg en överenskommelse och artikelförfattaren var på kommunkontoret för att hämta kopiorna väntade artikelförfattaren utanför dessa tjänsterum. Mircea Nitescu hade enbart varit inne i kommunchefens tjänsterum en kort stund när Mircea Nitescu öppnade och smällde i dörren och anklagade artikelförfattaren för att ha stuckit in en mikrofon under dörren (Lyssna!).

Det enda artikelförfattaren gjorde var att hålla bandspelaren i handen i normal kroppshöjd.

Artikelförfattaren förklarade för kommunchef, Göran Nilsson, att det borde vara enklare för dem om de överlämnade de kopior som enligt ingången överenskommelse skulle vara klara för avhämtning klockan 13.15 (Lyssna!).

Kanslichef, Mircea Nitescu, överräckte senare kopiorna med orden "å stick!" (Lyssna!).

Vem är Corneliu C. Nitescu?

Mircea Nitescus beteende vid besöket på kommunkontoret i Svenljunga den 19 augusti 2002 gav intryck av att det var något som inte stod rätt till med merithandlingarna i hans personalmapp. Detta intryck har förstärkts av Svenljunga kommuns ovilja att låta artikelförfattaren få ta del av Mircea Nitescus meritförteckningar. Trots att kammarrätten upphävde kommunstyrelsens arbetsutskotts avslagsbeslut i februari 2003 har kommunen ännu icke efterkommit domen och lämnat ut Mircea Nitescus meritförteckningar!

Det faktum att namnen icke överensstämmer mellan det rumänska passet och de rumänska merithandlingarna förstärker ytterligare intrycket av att det är något som inte stämmer med Mircea Nitescus merithandlingar. Mircea Nitescus uppgift om att han hette Corneliu Corneliu Nitescu i Rumänien (Lyssna!) överenstämmer heller inte med det 18 år gamla rumänska pass som han har ingivit med ansökningshandlingarna till tjänsten som kultur- och fritidschef i Varberg.

I passet heter han Corneliu Mircea Nitescu (Läs!).

De förklaringar som Personalchefen och Kommundirektören i Varberg har givit, har icke bidragit till att minska känslan av att det är någonting som är fel med Mircea Nitescus merithandlingar.

Användarbetyg: 5 / 5

Markera som aktivMarkera som aktivMarkera som aktivMarkera som aktivMarkera som aktiv