Tänkvärt:

En dag utan problem är en dag utan lärande.

Okänd
Svenljunga

Kommunstyrelsens arbetsutskott har avslagit begäran om utlämnande av meritförteckningar tillhörande kanslichef Mircea Nitescu. Kammarrätten har i dom upphävt avslagsbeslutet. Fyra månader efter att domen meddelades har kommunen ännu icke efterkommit den.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har i november 2002 avslagit artikelförfattarens önskemål om utlämnande av kanslichef, Mircea Nitescus, meritförteckningar, som har begärts ut i enlighet med offentlighetsprincipen. I avslagsbeslutet uppger kommunstyrelsens arbetsutskott att artikelförfattaren redan skulle ha fått ta del av meritförteckningarna vid besök på kommunkontoret den 19 augusti 2002. Detta är inte sant. Mircea Nitescus meritförteckning fanns inte bland de handlingar som artikelförfattaren fick ta del av.

Kammarrätten upphävde i mitten av februari 2003 avslagsbeslutet. Trots att det har förflutit mer än fyra månader sedan kammarrätten meddelade domen har Svenljunga kommun ännu inte efterkommit domen och lämnat ut Mircea Nitescus meritförteckningar.

I oktober 2002 riktade Justitieombudsmannen (JO) allvarlig kritik mot kommunstyrelsen i Svenljunga kommun för sättet att hantera utlämnande av handlingar enligt offentlighetsprincipen. Av JO:s beslut framgår det att utlämnande av handlingar enligt offentlighetsprincipen bör ske redan samma dag. Det är bara om kommunen behöver ta ställning till om de efterfrågade handlingarna är offentliga eller ej som några dagars fördröjning är acceptabel. Dröjsmål är enligt JO även ofrånkomligt om framställan avser eller fordrar genomgång av ett omfattande material.

Turerna kring begäran om utlämningen av Mircea Nitescus meritförteckningar

Den 19 augusti 2002 kunde artikelförfattaren hastigt ta del av handlingarna i den personalmapp som tillhör Mircea Nitescus och som finns vid kommunens personalavdelning. Det fanns inte någon meritförteckning bland handlingarna i Mircea Nitescus personalmapp. Det fanns intyg tillhörande Mircea Nitescu om genomgången utbildning inom restaurang och storhushåll vid AMU. De enda merithandlingar som fanns före Mircea Nitescus utbildning vid AMU var betygskopior tillhörande Corneliu C. Nitescu från två musikutbildningar i Rumänien.

I personalmappen fanns Mircea Nitescus ansökan till tjänst som socialsekreterare. I denna ansökan uppgav Mircea Nitescu att hans meritförteckningar fanns på personalkontoret vid Svenljunga kommun. I början av november kontaktade artikelförfattaren Ulla-Britt Söderström vid personalavdelningen. Vid detta samtal framfördes önskemål om att få Mircea Nitescus meritförteckningar översända per fax. Ulla-Britt Söderstöm lovade att handlingarna skulle faxas, men att det kunde dröja någon dag. Hon lovade att tala med personalchefen för att se om någon annan kunde faxa över Mircea Nitescus meritförteckningar snabbare. Artikelförfattaren utlovades dock att få handlingarna faxade så snart som det var möjligt (Lyssna!).

Två dagar senare hade kommunen ännu inte faxat Mircea Nitescus meritförteckningar. Artikelförfattaren tog därför telefonkontakt med personalchefen, Sonja Mozer Rosell, och påminde henne om önskan att erhålla Mircea Nitescus meritförteckningar så snart som möjligt. Sonja Mozer Rosell sade sig var införstådd med önskemålet och lovade att ta tag i saken.

Ett dygn senare hade kommunen ännu inte gjort något försök att faxa Mircea Nitescus meritförteckningar. Personalchefen, Sonja Mozer Rosell, kontaktades därför igen för att få reda på varför Mircea Nitescus meritförteckningar inte hade skickats per fax. Hon uppgav då att kansliet hade försökt att faxa handlingarna två dagar i rad, men att artikelförfattarens faxutrustning inte hade varit mottaglig för faxen.

Sonja Mozer Rosell upplystes om att det fanns en nummerpresentatör på den mottagande faxlinjen och att det av denna framgick att det inte hade skett något försök att faxa de begärda handlingarna. Hon upplystes även om att det hade ankommit ett fax från kanslichefen, Mircea Nitescu, i ett annat ärende. Därefter ändrade sig Sonja Mozer Rosell och uppgav att kommunen hade försökt få fram handlingarna och att de hade lagt dem på posten istället (Lyssna!).

Eftersom önskemålet var att erhålla Mircea Nitescus meritförteckningar utan onödig tidsspillan ombads personalchefen, Sonja Mozer Rosell, att lämna kopior av handlingarna för avhämtning i kommunens växel. Sonja Mozer Rosell uppgav då att hon inte kunde komma åt handlingarna eftersom de enligt henne fanns hos den tjänsteman som hade försökt faxa dem till artikelförfattaren. Hon uppgav att tjänstemannen ifråga var Risto Kokko. Sonja Mozer Rosell kopplade därefter över samtalet till Risto Kokko.

Risto Kokko uppgav att han hade försökt att faxa över handlingarna dagen innan strax efter att artikelförfattaren hade pratat med personalchefen Sonja Mozer Rosell. Risto Kokko upplystes om att det inte hade kommit fram något fax och att det ej heller hade kommit in något samtal enligt den anslutna nummerpresentatören. Risto Kokko vidhöll att han hade försökt faxa handlingarna, men att han hade skickat handlingarna per post eftersom faxen inte hade gått fram. Risto Kokko upplystes om att artikelförfattaren hade försökt få fatt i handlingarna under ett antal dagar och det därför var önskvärt att kopior av handlingarna lämnades till kommunens informationskur för avhämtning. Risto Kokko lovade att lämna kopior av handlingarna för avhämtning i informationskuren.

När artikelförfattaren hämtade handlingarna i kommunens informationskur visade det sig att kuvertet inte innehöll Mircea Nitescus meritförteckningar. Det innehöll enbart ett brev som var undertecknat av kommunjurist, Risto Kokko. I brevet skrev han: \"Jag försökte faxa över detta besked igår, men faxningen misslyckades trots ett flertal försök.\" Av den tidigare redogörelsen framgår det dock att Risto Kokko aldrig kan ha gjort något försök att skicka handlingen per fax.

Varför påstår Risto Kokko och Sonja Mozer Rosell att det har gjorts försök att översända fax när det uppenbarligen inte har gjorts något försök över huvudtaget? Varför fanns inte kopior av Mircea Nitescus meritförteckningar för avhämtning på kommunen? Ulla-Britt Söderström hade de facto några dagar tidigare utlovat att Mircea Nitescus meritförteckningar skulle översändas per fax så snart som möjligt.

Personalen i informationskuren upplystes om att det avhämtade kuvertet inte innehöll de handlingar som artikelförfattaren hade kommit för att hämta. Efter en stunds väntan informerade personalen om att Mircea Nitescu skulle komma. Mircea Nitescu tog dock inte fram de begärda handlingarna, hans egna meritförteckningar, utan hänvisade till att Risto Kokko handlade ärendet.

Personalchefen söktes eftersom hon med lätthet borde ha kunnat ombesörja så att Mircea Nitescus meritförteckningar blev kopierade. Personalchefen, Sonja Mozer Rosell, dök efter en stund upp. Hon uppgav då att artikelförfattaren skulle få Mircea Nitescus meritförteckningar så fort som möjligt (Lyssna!). 

Personalchefen uppgav att hon inte kunde ombesörja så att handlingarna kopierades under besöket.

Justitieombudsmannen (JO) hade en vecka dessförinnan riktat allvarlig kritik mot Svenljunga kommun för brister i dess handlingsutlämnande. I besluten skriver JO att det av den rättsliga regleringen framgår att begäranden om handlingsutlämnande skall behandlas skyndsamt och att besked om utlämnande normalt bör ges redan samma dag som begäran har gjorts. Någon eller några dagars fördröjning kan dock godtas om fördröjningen är nödvändig för att myndigheten skall kunna ta ställning till om den efterfrågade handlingen är allmän och offentlig.

Personalchef Sonja Mozer Rosell uppgav att svar skulle lämnas så fort som möjligt. Eftersom flera dagar redan hade förflutit sedan handlingsbegäran gjordes önskade artikelförfattaren besked om när utlämnandet av handlingarna skulle ske. Personalchefen svarade enbart med att säga att svar skulle lämnas så fort som möjligt. Hon kunde inte heller lämna något besked om huruvida de begärda meritförteckningarna fanns eller ej.

En styv vecka efter besöket på kommunkontoret och samtalet med personalchefen fattade kommunstyrelsens arbetsutskott beslut om att avslå artikelförfattarens begäran om att få ut Mircea Nitescus meritförteckningar. I beslutet hänvisas till kommunledningskontorets utredning, som är upprättad av kommunjurist Risto Kokko. I denna skriver Risto Kokko att artikelförfattaren vid besök den 19 augusti 2002 skulle ha fått ta del av samtliga uppgifter angående kanslichef Mircea Nitescu som finns bevarade i kommunens arkiv (Läs!). Detta är inte sant.

Avslagsbeslutet överklagades till kammarrätten. Den 14 februari 2003 upphävde kammarrätten kommunstyrelsens arbetsutskotts avslagsbeslut och återförvisade ärendet dit för ny handläggning. Trots att det har förflutit mer än fyra månader sedan domen meddelades har kommunen ännu inte efterkommit den.

Den påstådda utlämningen av Mircea Nitescus meritförteckningar

Vid besöket på kommunkontoret den 19 augusti 2002 fick artikelförfattaren enbart ta del av fyra personalakter under en styv timma innan lunchstängningen. Däribland Mircea Nitescus personalakt. Kanslichef, Mircea Nitescu, uppgav vid besöket att det inte gick att få fortsätta att ta del av handlingarna efter lunchstängningen. Samma handlingar som hade lämnats ut innan lunch (Lyssna!).

Mircea Nitescu uppgav att artikelförfattaren var tvungen att boka tid för att få fortsätta att ta del av de utlämnade handlingarna. När vi önskade boka tid under eftermiddagen uppgav Mircea Nitescu att detta inte gick för sig eftersom arkivarien var tvungen att övervaka när man tar del av handlingar vid kommunen (Lyssna!).

Tiden för att ta del av handlingarna i de fyra personalmappar var således begränsad. I kanslichef Mircea Nitescus personalmapp gick det inte att finna några meritförteckningar. I hans ansökan till kommunsekreterartjänsten uppgavs det dock att hans meritförteckningar fanns vid kommunens personalavdelning. I Mircea Nitescus personalmapp fanns intyg från AMU för en introduktionskurs, samt från genomgången utbildning inom restaurang och storhushåll vid AMU. De enda merithandlingar som fanns från tiden dessförinnan var betygskopior tillhörande Corneliu C. Nitescu från två olika musikutbildningar i Rumänien.

Artikelförfattaren fann det angeläget att få med kopior av vissa utvalda handlingar i personalmapparna. De utvalda handlingarna som markerades med gem (Lyssna!).

Kanslichef Mircea Nitescu accepterade att ha kopiorna klara för avhämtning klockan 13.15 samma dag (Lyssna!).

När artikelförfattaren återkom på avtalad tid var kopieringen inte helt slutförd. När kopieringen var klar överlämnades inte kopiorna, utan Mircea Nitescu hämtade istället en person som senare visade sig var Risto Kokko. I Risto Kokkos närvaro krävde Mircea Nitescu att erhålla löfte om att det kopierade materialet inte skulle komma att användas på ett \"otillbörligt eller kriminellt sätt\" (Lyssna!).

Han uppgav även att han var införstådd med att han inte hade något lagligt stöd för att efterforska varför man vill ta del av allmänna handlingar (Lyssna!).

Artikelförfattaren accepterade inte kanslichef Mircea Nitescus påfund. Detta fick tillföljd att Mircea Nitescu vägrade att överlämna kopiorna av de handlingar som artikelförfattaren i all hast hade tagit del av för lunchen och som enligt ingången överenskommelse skulle vara klara för avhämtning klockan 13.15 (Lyssna!).

Risto Kokko inflikade att kanslichefens beslut om att inte lämna ut kopiorna kunde prövas genom överklagande (Lyssna!).

Tryckfrihetsförordningen och i sekretesslagen reglerar utlämnande av offentliga handlingar. Tjänstemän har inte rätt att efterforska varför man önskar ta del av vissa handlingar. De handlingar som man har rätt att ta del av kan man kostnadsfritt ta del av på plats där handlingarna förvaras. Man har även rätt att mot fastställd avgift erhålla kopior av de handlingar som man har rätt att ta del av.

Kanslichef, Mircea Nitescu, anklagade även artikelförfattaren för att trakassera personalen vid kommunen. Eftersom detta är en grov anklagelse ombads han att förklara på vilket sätt artikelförfattaren trakasserar personalen och vilka det är som upplever sig vara trakasserade. Kanslichefen uppgav att trakasserianklagelsen härrör sig till det sätt som artikelförfattaren använder sig av för att få ut offentliga handlingar. Som exempel uppgav han att artikelförfattaren hade en bandspelare i handen och att artikelförfattaren enbart hade begärt att få ta del av handlingar rörande den personal som, enligt kanslichefen, har gått artikelförfattaren emot (Lyssna!).

Svenljunga kommun ingav i mars 2002 en stämningsansökan till Borås tingsrätt i vilken kommunen försöker göra gällande att artikelförfattaren har beställt kopior av handlingar som kommunen översände i oktober 2001 och som kommunen kräver betalning för. Mot denna bakgrund är det märkligt att Svenljunga kommun inte försökte hålla ingången överenskommelse om avhämtning av de kopior som artikelförfattaren och kanslichef, Mircea Nitescu, hade avtalat om.

Kanslichef, Mircea Nitescu, släppte inte ifrån sig kopiorna. Först tog han med sig dem in till kommunstyrelsens ordförande, Thomas Mellqvist (C). Sedan tog han med sig kopiorna till kommunchef, Göran Nilsson. Eftersom det förelåg en överenskommelse och artikelförfattaren var på kommunkontoret för att hämta kopiorna väntade artikelförfattaren utanför dessa tjänsterum. Mircea Nitescu hade enbart varit inne i kommunchefens tjänsterum en kort stund när Mircea Nitescu öppnade och smällde i dörren och anklagade artikelförfattaren för att ha stuckit in en mikrofon under dörren (Lyssna!).

Det enda artikelförfattaren gjorde var att hålla bandspelaren i handen i normal kroppshöjd.

Artikelförfattaren förklarade för kommunchef, Göran Nilsson, att det borde vara enklare för dem om de överlämnade de kopior som enligt ingången överenskommelse skulle vara klara för avhämtning klockan 13.15 (Lyssna!).

Kanslichef, Mircea Nitescu, överräckte senare kopiorna med orden "å stick!" (Lyssna!).

Mircea Nitescus meritförteckningar fanns inte bland de kopior som erhölls. Hans meritförteckningar fanns inte heller i hans personalmapp vid personalavdelningen.

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv