Tänkvärt:

En dag utan problem är en dag utan lärande.

Okänd
Svenljunga

Kommunstyrelsens arbetsutskott har avslagit begäran om utlämnande av anställningsavtal tillhörande Risto Kokko. Kammarrätten har i dom upphävt avslagsbeslutet. Sju månader efter att domen meddelades har kommunen ännu icke efterkommit den.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har i december 2002 avslagit artikelförfattarens begäran om utlämnande av Risto Kokkos anställningsavtal, som har begärts ut i enlighet med offentlighetsprincipen. I avslagsbeslutet uppger kommunstyrelsens arbetsutskott att artikelförfattaren redan skulle ha erhållit kopior av anställningsavtalen vid besök på kommunkontoret den 19 augusti 2002. Detta är inte sant. Risto Kokkos anställningsavtal fanns inte bland de kopior som artikelförfattaren, efter stora svårigheter, erhöll den 19 augusti 2002.

Kammarrätten upphävde i mitten av mars 2003 avslagsbeslutet. Trots att det har förflutit mer än sju månader sedan kammarrätten meddelade domen har Svenljunga kommun ännu inte efterkommit domen och lämnat ut Risto Kokkos anställningsavtal.

I oktober 2002 riktade Justitieombudsmannen (JO) allvarlig kritik mot kommunstyrelsen i Svenljunga kommun för sättet att hantera utlämnande av handlingar enligt offentlighetsprincipen. Av JO:s beslut framgår det att utlämnande av handlingar enligt offentlighetsprincipen bör ske redan samma dag. Det är bara om kommunen behöver ta ställning till om de efterfrågade handlingarna är offentliga eller ej som några dagars fördröjning är acceptabel. Dröjsmål är enligt JO även ofrånkomligt om framställan avser eller fordrar genomgång av ett omfattande material.

Turerna kring begäran om utlämningen av Risto Kokkos anställningsavtal

I mitten av november 2002 kontaktade artikelförfattaren Ulla-Britt Söderström vid personalavdelningen. Vid detta samtal framfördes önskemål om att få Risto Kokkos anställningsavtal översända per fax. Ulla-Britt Söderstöm lovade att handlingarna skulle faxas (Lyssna!).

Kommunen gjorde dock inget försök att sända anställningsavtalen. En vecka senare besökte artikelförfattaren kommunkontoret. Ulla-Britt Söderström uppgav då att begäran om utlämnande av Risto Kokkos anställningsavtal hade överlämnats till Risto Kokko för handläggning. Eftersom artikelförfattaren befann sig på kommunkontoret kontaktades Risto Kokko med förhoppning om att anställningsavtalen skulle kunna lämnas ut vid besöket. Risto Kokko gav intryck av att inte förstå vilka handlingar som artikelförfattaren efterfrågade. Artikelförfattaren gavs inte någon möjlighet att ta del av Risto Kokkos anställningsavtal under besöket på kommunkontoret.

Två dagar senare kontaktade artikelförfattaren Risto Kokko telefonledes för att utröna eventuella oklarheter, så att utlämnande av de begärda anställningsavtalen skulle kunna ske så skyndsamt som möjligt. Risto Kokko förklarade att det inte rådde någon oklarhet om att det var anställningsavtal tillhörande honom själv som artikelförfattaren har begärt att få ta del av. Vid detta samtal uppgav Risto Kokko också att kommunen inte avsåg att lämna ut hans anställningsavtal (Lyssna!).

Risto Kokko uppgav att skälet till kommunens vägran att lämna ut de begärda anställningsavtalen var att kommunen ansåg att artikelförfattaren redan skulle ha fått samtliga handlingar som fanns i Risto Kokkos personalakt. Artikelförfattaren upplyste Risto Kokko om att så inte var fallet. Efter viss tvekan uppgav Risto Kokko att det var kanslichefen som hade uppgivit att artikelförfattaren redan skulle ha erhållit Risto Kokkos anställningsavtal. Kanslichef Mircea Nitescu borde ha vetat bättre. På fråga om det inte vore lättare att faxa de begärda anställningsavtalen svarade Risto Kokko att det var en principsak för kommunen att inte göra så och att det därför var en fråga för kammarrätten att ta ställning till (Lyssna!).

Kommunstyrelsens arbetsutskott har därefter avslagit artikelförfattarens begäran om att få ta del av Risto Kokkos anställningsavtal. I avslagsbeslutet hänvisar kommunstyrelsens arbetsutskott till en skrivelse som Risto Kokko har upprättat den 27 november 2002. I denna skriver Risto Kokko följande:

"Den 26 november 2002 besökte Per Hansson kommunkansliet. Han gjorde då en framställan till undertecknad om att få ta del av allmänna handlingar. Det framstod inte klart vad det var för handlingar han önskade få del av, men efter en stunds diskussion klargjorde Hansson att han ville ha kopior av anställningsavtalen för undertecknads två tjänster hos Svenljunga kommun."

Risto Kokkos påstående förefaller vara taget ur luften. Begäran om att få ta del av Risto Kokkos anställningsavtal gjordes ursprungligen till Ulla-Britt Söderström, som arbetar vid personalavdelningen (Lyssna!).

Det kan därmed inte ha rått någon som helst oklarhet om att det var Risto Kokkos anställningsavtal som artikelförfattaren önskade ta del av.

Avslagsbeslutet överklagades till kammarrätten. Den 19 mars 2003 upphävde kammarrätten kommunstyrelsens arbetsutskotts avslagsbeslut och återförvisade ärendet dit för ny handläggning. Trots att det har förflutit mer än sju månader sedan domen meddelades har kommunen ännu inte efterkommit den.

Den påstådda utlämningen av Risto Kokkos anställningsavtal

Vid besöket på kommunkontoret den 19 augusti 2002 fick artikelförfattaren enbart ta del av fyra personalakter under en styv timma innan lunchstängningen. Däribland Risto Kokkos personalakt. Kanslichef, Mircea Nitescu, uppgav vid besöket att det inte gick att få fortsätta att ta del av handlingarna efter lunchstängningen. Samma handlingar som hade lämnats ut innan lunch (Lyssna!).

Mircea Nitescu uppgav att artikelförfattaren var tvungen att boka tid för att få fortsätta att ta del av de utlämnade handlingarna. När artikelförfattaren önskade boka tid under eftermiddagen uppgav Mircea Nitescu att detta inte gick för sig eftersom arkivarien var tvungen att övervaka när man tar del av handlingar vid kommunen (Lyssna!).

Tiden för att ta del av handlingarna i de fyra personalmappar var således begränsad. Det gick inte att finna några anställningsavtal i personalmapparna. Vare sig i Risto Kokkos eller i de övriga personalmapparna.

Artikelförfattaren fann det angeläget att få med kopior av vissa utvalda handlingar i personalmapparna. De utvalda handlingarna markerades därför med gem i all hast (Lyssna!).

Kanslichef Mircea Nitescu accepterade att ha kopiorna klara för avhämtning klockan 13.15 samma dag (Lyssna!).

När artikelförfattaren återkom på avtalad tid var kopieringen inte helt slutförd. När kopieringen var klar överlämnades inte kopiorna, utan Mircea Nitescu hämtade istället en person som senare visade sig var Risto Kokko. I Risto Kokkos närvaro krävde Mircea Nitescu att erhålla löfte om att det kopierade materialet inte skulle komma att användas på ett "otillbörligt eller kriminellt sätt" (Lyssna!).

Han uppgav även att han var införstådd med att han inte hade något lagligt stöd för att efterforska varför man vill ta del av allmänna handlingar (Lyssna!).

Artikelförfattaren accepterade inte kanslichef Mircea Nitescus påfund. Detta fick tillföljd att Mircea Nitescu vägrade att överlämna kopiorna av de handlingar som artikelförfattaren i all hast hade tagit del av för lunchen och som enligt ingången överenskommelse skulle vara klara för avhämtning klockan 13.15 (Lyssna!).

Risto Kokko inflikade att kanslichefens beslut om att inte lämna ut kopiorna kunde prövas genom överklagande (Lyssna!).

Tryckfrihetsförordningen och sekretesslagen reglerar utlämnande av offentliga handlingar. Tjänstemän har inte rätt att efterforska varför man önskar ta del av vissa handlingar. De handlingar som man har rätt att ta del av kan man kostnadsfritt ta del av på plats där handlingarna förvaras. Man har även rätt att mot fastställd avgift erhålla kopior av de handlingar som man har rätt att ta del av.

Kanslichef, Mircea Nitescu, anklagade även artikelförfattaren för att trakassera personalen vid kommunen. Eftersom detta är en grov anklagelse ombads han att förklara på vilket sätt artikelförfattaren trakasserar personalen och vilka det är som upplever sig vara trakasserade. Kanslichefen uppgav att trakasserianklagelsen härrör sig till det sätt som artikelförfattaren använder sig av för att få ut offentliga handlingar. Som exempel uppgav han att artikelförfattaren hade en bandspelare i handen och att artikelförfattaren enbart hade begärt att få ta del av handlingar rörande den personal som, enligt kanslichefen, har gått artikelförfattaren emot (Lyssna!).

Svenljunga kommun ingav i mars 2002 en stämningsansökan till Borås tingsrätt i vilken kommunen försöker göra gällande att artikelförfattaren har beställt kopior av handlingar som kommunen översände i oktober 2001 och som kommunen kräver betalning för. Mot denna bakgrund är det märkligt att Svenljunga kommun inte försökte hålla ingången överenskommelse om avhämtning av de kopior som artikelförfattaren och kanslichef, Mircea Nitescu, hade avtalat om.

Kanslichef, Mircea Nitescu, släppte inte ifrån sig kopiorna. Först tog han med sig dem in till kommunstyrelsens ordförande, Thomas Mellqvist (C). Sedan tog han med sig kopiorna till kommunchef, Göran Nilsson. Eftersom det förelåg en överenskommelse och artikelförfattaren var på kommunkontoret för att hämta kopiorna väntade artikelförfattaren utanför dessa tjänsterum. Mircea Nitescu hade enbart varit inne i kommunchefens tjänsterum en kort stund när Mircea Nitescu öppnade och smällde i dörren och anklagade artikelförfattaren för att ha stuckit in en mikrofon under dörren (Lyssna!).

Det enda artikelförfattaren gjorde var att hålla bandspelaren i handen i normal kroppshöjd.

Artikelförfattaren förklarade för kommunchef, Göran Nilsson, att det borde vara enklare för dem om de överlämnade de kopior som enligt ingången överenskommelse skulle vara klara för avhämtning klockan 13.15 (Lyssna!). 

Kanslichef, Mircea Nitescu, överräckte senare kopiorna med orden "å stick!" (Lyssna!).

Risto Kokkos anställningsavtal fanns inte bland de kopior som erhölls. Hans anställningsavtal fanns inte heller i hans personalmapp som personalavdelningen hade lämnat ut.

Anställningsavtal är i likhet med övriga avtal viktiga handlingar och det förefaller osannolikt att de anställningsavtal som kommunen har ingått skulle förvaras i personalmapparna bland merithandlingar och diverse lösblad.

* * *

Varför översände inte kommunen Risto Kokkos anställningsavtal per fax som Ulla-Britt Söderström ursprungligen lovat? Detta borde ha varit betydligt enklare och mer kostnadseffektivt än att författa inlagor till kammarrätten?

Varför överlämnade Ulla-Britt Söderström en okomplicerad begär om utlämnande av Risto Kokkos anställningsavtal till Risto Kokko för handläggning?

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv