Tänkvärt:

En dag utan problem är en dag utan lärande.

Okänd
Svenljunga

Kanslichef, Mircea Nitescu, har tidigare uppgivit att det har nyinrättats en juristtjänst vid Svenljunga kommun och att Risto Kokko har erhållit tjänsten. Till kammarrätten har kanslichefen senare uppgivit att det inte finns någon juristtjänst inrättad.

I augusti 2002 sände Västnytt ett inslag om Risto Kokkos dubbla roller som konsumentrådgivare och som kommunens ombud i det stämningsmål som Svenljunga kommun driver mot redaktören för 7-härad.nu. Intrum Justitia lämnade uppdraget som ombud för Svenljunga kommun efter att redaktören för 7-härad.nu hade ingivit sitt svaromål till tingsrätten. Kommunen utsåg därefter Risto Kokko till nytt ombud. Risto Kokko erhöll inte uppdraget såsom tjänsteman vid kommunen, utan genom sin egen firma - RK Juridiska Byrå i Borås.

Risto Kokko har en halvtidstjänst som konsumentrådgivare i Svenljunga kommun. I denna tjänst skall ha ge råd till kommuninvånarna i konsumentfrågor, däribland hur man skall handla när man erhåller felaktiga fakturor. Redaktören för 7-härad.nu är kommuninvånare i Svenljunga kommun och är därför hänvisad att vända sig till konsumentrådgivare Risto Kokko i frågor rörande stämningsmålet.

Den nyinrättade juristtjänsten

Till Västnytt uppgav kommunledningen att Risto Kokko hade erhållit en juristtjänst vid kommunen. Kort därefter begav sig artikelförfattaren till kommunalkontoret för att bland annat få ta del av handlingarna rörande juristtjänsten.

Vid besöket på kommunalkontoret, som skedde den 19 augusti 2002, uppgav kanslichef Mircea Nitescu att det hade inrättats en juristtjänst vid kommunen. Enligt Mircea Nitescu hade tjänsten inte funnits tidigare, utan juristtjänsten var nyinrättad. Tjänsten var en tidsbegränsad tjänst om 50 procent, som uppgavs vara inrättad fr.o.m. den 5 augusti 2002 t.o.m. den 4 augusti 2003. Kanslichefen bekräftade att det var Risto Kokko som hade erhållit den nyinrättade juristtjänsten. Kanslichefen uppgav vidare att tjänsten inte hade utlysts. Han vägrade dock att svara på varför den nyinrättade juristtjänsten inte hade utlysts. Han vägrade också att svara på om det hade inkommit någon ansökan till tjänsten (Lyssna!).

Trots att löner för de anställda i kommunen är offentliga vägrade kanslichefen att svara vad Risto Kokko hade fått i lön för den nyinrättade juristtjänsten (Lyssna!).

Kommunledningens svårighet att lämna ut handlingar

Artikelförfattaren framförde därefter önskemål om att få ta del av handlingar rörande kanslichefstjänsten och den nyinrättade juristtjänsten. Kanslichefen, Mircea Nitescu, frågade om artikelförfattaren hann att ta del av de begärda handlingarna innan lunchstängningen. Artikelförfattaren föreslog att handlingarna skulle plockas fram före lunchen och att artikelförfattaren skulle kunna fortsätta att ta del av handlingarna efter lunchstängningen. Kanslichefen uppgav att det skulle gå bra att ta del av handlingarna fram till lunchstängningen, men att det inte gick att få ta del av samma handlingar efter kl. 12.00 utan tidsbokning (Lyssna!).

När artikelförfattaren ville boka tid efter lunchstängningen gled kanslichefen på svaret och pratade om att de var tvungna att ha personalresurser. Kommunchefen, Göran Nilsson, stämde upp till kanslichefens försvar (Lyssna!).

Trots att utfästelsen om att artikelförfattaren skulle få ta del av handlingarna rörande kanslichefstjänsten och den nyinrättade juristtjänsten fram till kl. 12.00, plockades aldrig dessa handlingar fram!

Artikelförfattaren gavs dock möjlighet att sitta enskilt och ta del av handlingar ur fyra personalmappar som personalavdelningen tidigare hade lämnat ut. När kanslichef, Mircea Nitescu, senare återkom uppmärksammades han på att det inte fanns någon ansökan till juristtjänsten i Risto Kokkos personalmapp. Kanslichefen vägrade att svara på varför det inte fanns någon ansökan till juristtjänsten i Risto Kokkos personalmapp (Lyssna!).

Artikelförfattaren uppmärksammade kanslichefen, Mircea Nitescu, på den framställan som hade gjorts tidigare om att få ta del av handlingar rörande den nyinrättade juristtjänsten. Nu uppgav kanslichef Mircea Nitescu att artikelförfattaren skulle behöva lämna in en ansöka om att få ta del av handlingarna rörande juristtjänsten. Han uppgav vidare att beslutet kunde överklagas i händelse att artikelförfattaren inte fick ut de begärda handlingarna. Därefter inflikade kanslichefen att artikelförfattaren även kunde använda sin demokratiska rättighet att anmäla kommunen till Justitieombudsmannen (Lyssna!).

Artikelförfattaren uppmärksammade kanslichefen på att begäran om att få ta del av offentliga handlingar icke behöver ske skriftligt, utan att detta kan göras muntligt. När artikelförfattaren ånyo begärde att få ut handlingarna rörande juristtjänsten, samt bad om besked när handlingarna kunde lämnas ut uppgav kanslichefen att svar om tidpunkt för utlämnandet endast gavs i samband med tidsbokning. Han uppgav att tidsbokning inte vara möjlig under eftermiddagen. Som skäl uppgav Mircea Nitescu att två tjänstemän var tvungna att bevaka när artikelförfattaren tar del av handlingarna. Artikelförfattaren uppmärksammade kanslichefen på det faktum att artikelförfattaren hade tagit del av handlingarna ur personalmapparna utan någon bevakning (Lyssna!).

Förnyad begäran om utlämnande av handlingar rörande juristtjänsten

Efter lunchstängningen återkom artikelförfattaren till kommunalkontoret för att erhålla kopior av vissa av de handlingar som fanns i de personalmappar som personalavdelningen hade lämnat ut under förmiddagen. Trots att kanslichefen hade lovat artikelförfattaren att kopiorna skulle kunna avhämtas efter kl. 13.15 utkrävde han i Risto Kokkos närvaro att erhålla löfte om att det kopierade materialet inte skulle komma att användas på ett "otillbörligt eller kriminellt sätt" (Lyssna!).

Han uppgav även att han var införstådd med att han inte hade något lagligt stöd för att efterforska varför man vill ta del av allmänna handlingar (Lyssna!).

Artikelförfattaren kunde inte gå med på kanslichefens påfund, vilket fick till följd att han vägrade att lämna ifrån sig kopiorna från personalmapparna. Först tog Mircea Nitescu med sig kopiorna in till kommunstyrelsens ordförande, Thomas Mellqvist (c). Sedan tog han med sig kopiorna till kommunchef, Göran Nilsson. Eftersom det förelåg en överenskommelse och artikelförfattaren var på kommunkontoret för att hämta kopiorna väntade artikelförfattaren utanför dessa tjänsterum. Mircea Nitescu hade enbart varit inne i kommunchefens tjänsterum en kort stund när Mircea Nitescu öppnade och smällde i dörren och anklagade artikelförfattaren för att ha stuckit in en mikrofon under dörren (Lyssna!).

Det enda artikelförfattaren gjorde var att hålla bandspelaren i handen i normal kroppshöjd.

Artikelförfattaren uppmärksammade därefter kommunchefen, Göran Nilsson, på önskemålet om att få ta del av handlingarna rörande juristtjänsten, samt att ett överklagningsbart beslut emotsågs om handlingarna rörande juristtjänsten inte lämnades ut (Lyssna!).

När kanslichefen, Mircea Nitescu, ånyo uppmärksammades på handlingarna rörande juristtjänsten uppgav han att de inte var klara! (Lyssna!)

Detta påstående framstod som märkligt med tanke på att kanslichef, Mircea Nitescu, tidigare under dagen hade frågat om artikelförfattaren kunde ta del av de begärda handlingarna fram till kl. 12.00 (Lyssna!).

Myndigheter är skyldiga att upprätta överklagningsbara beslut även när de uppger att handlingar inte finns. Artikelförfattaren begärde följaktligen att få med sig ett överklagningsbart beslut om att handlingarna rörande juristtjänsten inte fanns. Enligt kanslichefen var det bara kommunstyrelsens arbetsutskott som kunde upprätta ett överklagningsbart beslut och därför kunde det inte överlämnas samma dag (Lyssna!).

En stund senare uppgav kanslichefen, Mircea Nitescu, att artikelförfattaren skulle få de efterfrågade handlingarna så fort som möjligt under förutsättning att det inte fanns något skäl att inte lämna ut dem. Artikelförfattaren fann skäl för ett klargörande för att undvika missförstånd. Kanslichef Mircea Nitescu ställde sig dock helt avvisande till detta (Lyssna!).

Kanslichefen uppgav att enligt lagen skall handlingsutlämnande ske skyndsamt. Han vägrade dock att avtala om en tid när artikelförfattaren skulle ges möjlighet att ta del av de begärda handlingarna (Lyssna!).

Kanslichefens ovilja att boka tid för att ta del av de efterfrågade handlingarna framtog som besynnerligt. Han hade de facto tidigare under dagen uppgivit att artikelförfattaren var tvungen att boka tid för att kunna ta del av handlingar vid kommunen (Lyssna!).

Artikelförfattaren sökte kontakt med den nyanställde juristen, Risto Kokko, i syfte att han skulle kunna ge besked om hur snabbt handlingsutlämnande bör ske. Risto Kokko sade sig vara införstådd med de rättsregler som gäller vid handlingsutlämnande. Han uppgav vidare att kanslichef Mircea Nitescu var lika införstådd med gällande rätt vid handlingsutlämnande (Lyssna!).

Trots att kanslichef, Mircea Nitescu, hade lovat artikelförfattaren att få ut de efterfrågade handlingarna så fort som möjligt kontaktade kommunen aldrig artikelförfattaren. Artikelförfattaren hade uttryckligen begärt att få ett överklagningsbart beslut i händelse att kommunen inte lämnade ut de begärda handlingarna. Kommunen upprättade trots detta icke något överklagningsbart beslut, som de är skyldiga att göra.

Påstådda åtgärder mot brister i handlingsutlämnande

Artikelförfattaren hade tidigare uppmärksammat Justitieombudsmannen (JO) på en rad tillfällen när Svenljunga kommun varit oförmögen eller ovillig att lämna ut offentliga handlingar. JO har utrett samtliga anmälningar som artikelförfattaren har ingivit. Kommunstyrelsen har anmodats av JO att göra utredningar och avge yttrande utifrån vad som framförts i artikelförfattarens anmälningar till JO. Den 29 oktober 2001 antog kommunstyrelsen kommunsekreterare Mircea Nitescus utredning och förslag till yttrande i två av JO:s utredningar.

I dessa två utredningar och yttranden till JO skriver Mircea Nitescu under rubriken "Under utredningen vidtagna åtgärder":

"Personalen vid kommunledningskontoret är medvetna om de ovannämnda bristerna varför intensivt arbete för att komma tillrätta med bristande rutiner pågår sedan 2001-09. I arbetet ingår formulering av riktlinjer, policyn samt personalutbildning med syfte att granska rättssäkerheten och öka servicekvalitén."

Under rubriken "Förslag till yttrande" skriver Mircea Nitescu följande i de båda utredningarna och yttrandena:

"Kommunstyrelsen i Svenljunga beklagar det inträffade och ber Per Hanson om ursäkt för det obehag som den långa väntetiden har skapat. Kommunstyrelsen finner att det är av yttersta vikt att rutinerna kring hantering av ansökningar rörande offentliga handlingar ses om för att garantera rättssäkerheten samt öka servicekvalitén. Kommunstyrelsen kommer framöver att regelbundet granska kommunledningskontorets och övriga förvaltningars rutiner beträffande rättssäkerheten."

Den 25 februari 2002 antog kommunstyrelsen ytterligare en utredning och yttrande för översändning till JO. Även denna hade författats av kommunsekreterare Mircea Nitescu.

Under rubriken \"Bedömning\" skriver Mircea Nitescu :

"Arbetet med att förbättra rutinerna, som påbörjades 2001-09, har ökat rättssäkerheten och minimerat risken för allvarliga fel. Att risken inte kan elimineras helt beror på den s.k. "mänskliga faktorn" ..."

Under rubriken "Förslag till yttrande" skriver Mircea Nitescu:

"Kommunstyrelsen i Svenljunga kommun finner med tillfredsställelse att kommunledningskontorets arbete med att förbättra rättssäkerheten och öka servicekvalitén har minimerat risken för felaktig ärendehantering."

JO meddelade beslut i de tre ovan nämnda ärendena den 31 oktober 2002. Kommunstyrelsen kritiseras för brister i handlingsutlämnande i samtliga tre beslut. I två av besluten är kritiken allvarlig. I besluten har JO varit tydlig om vad det är som gäller vid utlämnande av offentliga handlingar.

JO skriver att det inte finns något formkrav för begäran att få ta del av allmän handling. Det är således fullt tillräckligt att muntligt begära att få ta del av offentliga handlingar. Enligt JO skall besked om utlämnande normalt ske samma dag, eller inom några dagar om fördröjningen är nödvändig för att myndigheten skall kunna ta ställning till om den efterfrågade handlingen är allmän och offentlig. Utlämnande av offentliga handlingar skall således ha hög prioritet. Vidare uppger JO att myndigheter är skyldiga att i en inte obetydlig utsträckning bistå sökanden genom att, t.ex. med hjälp av sina register, leta fram sådan handlingar som begärs.

I händelse att kommunledningen har vidtagit de åtgärder som kommunstyrelsen har uppgivit till JO borde kanslichef Mircea Nitescu haft vetskap om att man inte behöver ansöka om att få ta del av offentliga handlingar, utan att detta mycket väl kan ske muntligt. Kanslichefen borde även haft vetskap om att besked om utlämnande normalt bör ske redan samma dag.

Kommunchefen kontaktas

Ett antal veckor efter att JO hade meddelat besluten kontaktade artikelförfattaren kommunchefen, Göran Nilsson. Han uppmärksammades på att artikelförfattaren varken hade fått ut de begärda handlingarna rörande juristtjänsten eller erhållit något överklagningsbart beslut. Det hade förflutit mer än tre månader sedan artikelförfattaren hade begärt att få ta del av dessa handlingar den 19 augusti.

Kommunchefen återkom efter en stund och uppgav att han hade kontrollerat saken med kanslichef, Mircea Nitescu. Enligt kommunchefen hade Mircea Nitescu uppgivit att det inte var någon som hade uppfattat att artikelförfattaren hade begärt att få ta del av handlingarna rörande juristtjänsten vid besöket den 19 augusti (Lyssna!).

Det är märkligt om Mircea Nitescu har uppgivit att han inte uppfattade artikelförfattarens begäran om handlingsutlämnande eftersom han mottog artikelförfattarens begäran om att få ta del av handlingarna rörande juristtjänsten (Lyssna!).

Begäran om utlämnande av handlingar rörande juristtjänsten gjordes även till kommunchefen. Han uppmärksammades även på önskemålet att erhålla ett överklagningsbart beslut i händelse att det inte fanns några handlingar beträffande juristtjänsten (Lyssna!).

Artikelförfattaren lät kommunchefen lyssna på delar av ljudupptagningen från besöket på kommunkontoret den 19 augusti där det framgår att artikelförfattaren begärde att få ta del av handlingarna rörande den nyinrättade juristtjänsten. Göran Nilsson uppgav att ljudupptagningen var helt ointressant för honom (Lyssna!).

Trots att JO har skrivit i besluten att det inte finns några formkrav för begäran om utlämnande av offentliga handlingar uppgav kommunchefen att artikelförfattarens framställan om handlingsutlämnande skulle vara skriftlig och specificerad. Göran Nilsson uppgav överraskande att han inte hade läst de tre JO-besluten, trots att han som kommunchef är den högst ansvarige tjänstemannen inom kommunen (Lyssna!).

Artikelförfattaren upplyste kommunchef Göran Nilsson om att JO hade framfört allvarlig kritik mot kommunen för brister i handlingsutlämnandet. Kommunchefen uppgav att kompetensen inom kommunen inte är bättre (Lyssna!).

Stick i stäv mot vad kommunchefen tidigare hade uppgivit, uppgav han senare under samtalet att han hade läst JO:s beslut (Lyssna!).

Trots att artikelförfattaren inte ingav någon skriftlig begäran om att få ut handlingarna rörande juristtjänsten har Risto Kokko upprättat en skrivelse samma dag som artikelförfattaren samtalade med kommunchefen. Risto Kokko skriver att kommunen har mottagit artikelförfattarens ansökan om att få ta del av handlingar angående juristtjänsten och att ansökan skulle behandlas inom kort. Han uppgav vidare att artikelförfattaren inte hade ingivit någon formell ansökan om handlingsutlämnande den 19 augusti och att ingen av kommunens tjänstemän skulle ha uppfattat att artikelförfattaren ha gjort någon dylik ansökan (Läs!).

Risto Kokkos tal om formell ansökan om handlingsutlämnande rimmar illa med vad JO har skrivit i de beslut som översändes till kommunen några veckor dessförinnan. JO skriver de facto att det inte finns några formkrav på begäran om handlingsutlämnande, vilket innebär att den även kan göras muntligt.

Risto Kokkos påstående om att ingen av kommunens tjänstemän hade uppfattat att artikelförfattaren skulle ha gjort någon begäran om att få ut handlingar angående juristtjänsten är besynnerligt. Som tidigare nämnts så gjordes, den 19 augusti, begäran om utlämnande av handlingar rörande juristtjänsten såväl till kanslichef, Mircea Nitescu, (Lyssna!) som till kommunchef, Göran Nilsson (Lyssna!).

Kommunledningens avslagsbeslut

Tre dagar efter samtalet med kommunchefen upprättade kanslichef, Mircea Nitescu, en skrivelse i vilken han skriver:

"Enligt 2 kap 12 § tryckfrihetsförordningen skall en allmän handling på begäran \"genast eller så snart det är möjligt\" tillhandahållas den som önskar ta del av handlingen om handlingen inte omfattas av någon sekretessbestämmelse. Hanssons begäran avser alltså allmänna handlingar. Någon tjänst som kommunjurist är dock inte inrättad i Svenljunga kommun och därmed finns inga sådana handlingar som Hanson begär att få ta del av."

Kommunstyrelsens arbetsutskott har därefter med, hänvisning till kanslichefens skrivelse, avslagit artikelförfattarens begäran om att få ta del av handlingarna rörande juristtjänsten.

Kanslichefen, Mircea Nitescu, uppgav vid artikelförfattarens besök på kommunkontoret den 19 augusti att det hade inrättats en tidsbegränsad tjänst som jurist vid Svenljunga kommun (Lyssna!).

Risto Kokko har dessutom använt titeln "kommunjurist" i handlingar som kommunen har översänt till kammarrätten (Läs!). Det borde därför ha inrättats en juristtjänst vid kommunen. Artikelförfattaren överklagade kommunstyrelsens arbetsutskotts avslagsbeslut.

I yttrande till kammarrätten vidhöll kommunstyrelsens arbetsutskott att det inte hade inrättats någon juristtjänst.

Kammarrättens dom

Artikelförfattaren bifogade en CD-skiva med ljudmaterial från besöket på kommunkontoret den 19 augusti. I domen skriver kammarrätten att en företrädare för kommunen uppger att det sedan den 5 augusti 2002 finns en nyinrättad, tidsbegränsad juristtjänst om 50 procent som innehas av Risto Kokko. Det är för övrigt kanslichef, Mircea Nitescu, som uppgav detta vid besöket den 19 augusti (Lyssna!).

Kommunstyrelsens arbetsutskott avslog handlingsbegäran med motiveringen att det inte fanns någon juristtjänst vid kommunen. Med anledning av de olika uppgifterna kontaktade kammarrätten kanslichefen, Mircea Nitescu. Han upprepade då att det inte fanns någon juristtjänst. Kanslichefen tillade också att en handläggare vid kommunen, som är utbildad jurist, har en firma som anlitats av kommunen.

Kammarrätten avslog överklagandet med motiveringen att det vid angivna förhållanden inte finns någon anledning att ifrågasätta arbetsutskottets uppgifter.

* * *

Varför uppgav kanslichefen, Mircea Nitescu, den 19 augusti 2002 att det sedan den 5 augusti 2002 fanns en nyinrättad, tidsbegränsad juristtjänst om 50 procent som innehades av Risto Kokko, om det inte fanns någon sådan tjänst?

Varför har Risto Kokko titulerat sig kommunjurist vid undertecknande av skrivelser?

Varför anlitar kommunen anställdas firmor istället för att låta dem utföra arbetet i tjänsten?

Användarbetyg: 5 / 5

Markera som aktivMarkera som aktivMarkera som aktivMarkera som aktivMarkera som aktiv