Tänkvärt:

En dag utan problem är en dag utan lärande.

Okänd
Svenljunga

Kammarrätten har i dom upphävt kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut om att inte lämna ut handlingar. Däribland handlingar för att bringa klarhet i påstående av Mircea Nitescu, som är centralt i kommunens stämning av redaktören för 7-härad.nu.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har i augusti 2002 avslagit ett antal önskemål om handlingsutlämnande, som har begärts ut i enlighet med offentlighetsprincipen. Handlingsbegärandena har framställts av redaktören för 7-härad.nu under perioden maj-juni 2002. Som skäl för avslagsbeslutet uppger kommunstyrelsens arbetsutskott att utlämnande av de begärda handlingarna skulle störa arbetets behöriga gång vid kommunen och att de därför inte kan lämnas ut. Varje begäran om utfående av handlingar rör sig endast om ett mindre antal sidor.

Det överklagningsbara beslutet är upprättad av kanslichef, Mircea Nitescu, vilket kommunstyrelsens arbetsutskott i beslut har gjort till sitt. Mircea Nitescu har klumpat samman de olika begärande på sådant sätt att det inte är lätt att se vilka handlingsbegäranden som detta överklagningsbara beslut omfattar. Vidare har han författat tre maskinskrivna sidor där endast en bråkdel har att göra med handlingsbegärandena.

Det överklagningsbara beslutet var svårbegripligt. För att kunna överklaga avslagsbeslutet var det därför angeläget att få beslutet förklarat. Kommunstyrelsens ordförande, Thomas Mellqvist (c), kontaktades för att komma till klarhet med det överklagningsbara beslutet. Han hade ringa intresse att förklara det överklagningsbara beslutet, utan hänvisade till att utlämnade av handlingarna allvarligt skulle störa arbetets behöriga gång vid kommunen. På vår fråga om hur arbetets behöriga gång kan störas av utlämnande av ett fåtal sidor, svarade Thomas Mellqvist (c) att även utlämnandet av en enda sida kan ta så lång tid att det stör arbetets behöriga gång (Lyssna!).

Kommunstyrelsens arbetsutskott hade en rad sammanträden, från det den första handlingsbegäran ingavs, innan de fattade avslagsbeslutet. Thomas Mellqvist (c) uppgav att kommunen inte behöver handlägga denna typ av ärenden snabbare (Lyssna!).

Justitieombudsmannen (JO) har i oktober 2002 riktat allvarlig kritik mot kommunstyrelsen för kommunens handläggning av handlingsutlämnande. JO skriver att besked i en utlämnande fråga normalt bör lämnas redan samma dag som begäran gjorts, men att någon eller några dagars fördröjning kan godtas om fördröjningen är nödvändig för att myndigheten skall kunna ta ställning till om den efterfrågade handlingen är allmän och offentlig.

Överklagan av kommunstyrelsens arbetsutskotts avslagsbeslut av våra handlingsbegäranden ingavs till kommunen i september 2002. I samband med att kommunen översändande vår överklagan till kammarrätten har kommunen upprättat en ny skrivelse om fyra maskinskrivna sidor. Skrivelsen är undertecknad av Kommunjurist, Risto Kokko. I skrivelsen uppges det bl.a. att det inte finns några handlingar om övertidsarbete rörande tidigare begärande om handlingsutlämnande, vilka även de har avslagits med motiveringen att utlämnandet av dem skulle störa arbetets behöriga gång. I det överklagningsbara beslutet uppgav kommunen icke att handlingarna rörande det påstådda övertidsarbetet inte skulle existera, utan man uppgav enbart att utlämnandet av dem skulle störa arbetets behöriga gång.

Kammarrättens dom

Kammarrätten upphävde i slutet av januari avslagsbesluten i samtliga fall, förutom handlingsbegäran rörande det påstådda övertidsarbetet. Kommunen måste därför lämna ut följande handlingar:

  • Personal- och verksamhetslistor jämte tillhörande nyckel, som e-postadresserna påståtts ha genererats utifrån.
  • De handlingar, i enlighet med kommunens påstående i stämningsmålet mot redaktören för 7-härad.nu, där det framgår att redaktören för 7-härad.nu vid ett flertal tillfällen tidigare har upplysts om kommunens kopieringstaxa, samt de svar som har ingivits.
  • Den omfattande brevväxling som kommunen, i skrivelse till kammarrätten, har påstått förevarit de avslagsbeslut som kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutade om den 21 maj 2002. Skrivelsen är upprättad av Risto Kokko.
  • De ursprungliga frågorna som inkom till allmänhetens frågestund den 10 juni 2002.
  • De handlingar som är hänförliga till Mircea Nitescus påstående, under allmänhetens frågestund den 10 juni 2002, där han uppgav att det nyligen hade gjorts beräkningar över de administrativa kostnaderna som hänför sig till en enskild persons begäran att få ut allmänna handlingar.

Arbetsgivare har enligt arbetstidslagen skyldighet att föra anteckningar om övertid. Kommunen har vid upprepade tillfällen i skrift till kammarrätten uppgivit att artikelförfattarens handlingsbegäranden skulle ha medfört att kommunens personal skulle ha tvingats arbeta övertid. I händelse att kommunen inte bryter mot arbetstidslagen borde det finnas handlingar där den påstådda övertiden framgår.

Referenten i kammarrättsdomen, Göran Bodin, uppger att kammarrätten har att tro på vad myndigheter uppger, oavsett vilka argument och bevis som framförs av enskilda. Eftersom Svenljunga kommun har uppgivit att det inte finns några handlingar där den påstådda övertiden framgår uppger Göran Bodin att kammarrätten måste tro på dessa uppgifter. Han hävdar vidare att det inte finns någon möjlighet att höra företrädare för kommuner under ed eller sanningsförsäkran. Utgången i enskildas mål mot myndigheter i förvaltningsdomstolar synes således vara given på förhand.

Tidigare kammarrättsdom

Kommunstyrelsens arbetsutskott har i oktober 2001 avslagit begäran om att få ta del av samtliga e-postadresser inom Svenljunga kommun. Avslaget grundar sig på en skrivelse som kommunsekreterare, Mircea Nitescu, upprättat. I denna uppger han att kommunens datasystem automatiskt genererar e-postadresserna utifrån personal- och verksamhetslistor. Till saken hör att handlingsbegreppet även inkluderar information i datorsystem, som det åligger myndigheter att ta fram på begäran.

Redaktören för 7-härad.nu uppfattade Mircea Nitescus påstående som osannolikt. De påstådda personal- och verksamhetslistorna jämte tillhörande nyckel begärdes därför ut.

Kammarrätten upphävde i slutet av november 2001 avslagsbeslutet. Kammarrätten uppgav att de ansåg att kommunen borde kunna fullgöra sina skyldigheter genom utlämnande av de uppgivna personal- och verksamhetslistorna jämte nyckel till e-postadresserna.

Det dröjde till i början av januari 2002 innan kommunen hördes av. Kommunen översände då datautskrifter av e-postadresserna. Kommunsekreterare, Mircea Nitescu, uppgav i en bifogad skrivelse att IT-avdelningen hade gjort ändringar i datasystemet som möjliggjorde utskrift av e-postadresserna!

De personal- och verksamhetslistor som kommunen nu har att utlämna lämnades aldrig ut av kommunen tidigare.

Stämningsmål om 696 kr

I augusti 2001 översände kommunen en brevpåse, till redaktören för 7-härad.nu, med kopior som kommunen krävde betalning för. Eftersom artikelförfattaren inte hade beställt några kopior, utan enbart ville ta del av handlingarna kostnadsfritt på plats, bestreds fakturan. Kommunen har aldrig låtit höra av sig och förklara varför de översände augustiförsändelsen. I slutet av oktober 2001 översände kommunen en ny brevpåse med kopior. Ironiskt nog ankom den nya fakturan i samma kuvert som makuleringen av fakturan från augustiförsändelsen. Eftersom det inte föreligger någon beställning av oktoberleveransen bestreds även denna faktura. Det fakturerade beloppet uppgår till 696 kr.

Kommunen överlämnande kort därefter fakturan till Intrum Justitia för inkasso. Innan Intrum Justitia ingav stämningsansökan till Borås tingsrätt, upplystes kommunen om att dess kostnad för att driva målet skulle överstiga det krävda beloppet med åtminstone det tiodubbla. Kommunen är således beredd att betala 7.000 kr för att få in 700 kr!

I stämningsansökan refereras det till en skrivelse som fanns bifogad med oktoberförsändelsen, i vilken Mircea Nitescu uppger att redaktören för 7-härad.nu vid ett flertal tillfällen tidigare skulle ha upplysts om kommunens kopieringstaxa. Det är artikelförfattarens uppfattning att kommunen endast vid ett fåtal tillfällen dessförinnan har upplyst om kopieringstaxan och att kommunen även har erhållit svar där de upplysts om att kopior inte är önskvärda, utan att vi vill ta del av handlingarna kostnadsfritt på plats i enlighet med tryckfrihetsförordningen.

Efter att svaromålet ingavs har Intrum Justitia lämnat uppdraget som kommunens ombud. Kommunens nya ombud är Risto Kokko, vid RK Juridiska Byrå i Borås. Det är för övrigt samma Risto Kokko som är anställd som konsumentrådgivare vid Svenljunga kommun. Som konsument rådgivare har han bl.a. att ge råd till kommuninvånarna i betalningstvister. Risto Kokko har således iklätt sig två ytterst svårförenliga roller.

De handlingar i vilka kommunen har upplyst om kopieringstaxan och de svar som de har erhållit är centrala i det pågående stämningsmålet mot redaktören för 7-härad.nu. I avslagsbeslutet hävdade kommunstyrelsens arbetsutskott att utlämnande av dem skulle störa arbetets behöriga gång. Trots att det har förflutit mer än två månader sedan kammarrätten i dom upphävde avslagsbeslutet har kommunen ännu inte efterkommit domen och utlämnat handlingarna.

Risto Kokko har i skrivelse, såsom tjänsteman vid kommunen, uppgivit att det skulle råda oklarheter om vilka handlingar som skall lämnas ut i enlighet med domen. Kammarrätten skriver dock i domen att handlingsbegärandena är så preciserade att kommunen utan större svårighet kan identifiera handlingarna.

Förhandling i stämningsmålet är beräknad att äga rum inom kort. Därför är det extra beklagligt att Svenljunga kommun fördröjer utlämnandet av handlingar som har central betydelse i målet.

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv